Halaman

    Social Items

Trong bài này, mình sẽ chia sẻ cách đánh số trang trong Word 2010, 2016 và 2007. Microsoft Word có khi tự động đánh số trang trên tài liệu của bạn. Thông thường, số trang được in ở đầu trang hoặc chân trang nhưng bạn có thể tùy chỉnh số trang ở lề trái hoặc phải ở đầu hoặc cuối trang.

Đánh số trang trong Word 2010

Bước 1 - Nhấp vào tab Insert và nhấp vào nút Page Number. Sau đó một bảng chọn sẽ hiện lên: Top of page: phía trên trang, Bottom of page: ở dưới chân trang, Current Position: vị trí hiện tại,...

Bước 1 đánh số trang trong word

Bước 2 - Khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua các tùy chọn có sẵn đó, nó sẽ hiển thị các kiểu đánh số trang sẽ được hiển thị. Ví dụ: khi mình để con trỏ chuột ở tùy chọn Bottom of page, nó sẽ hiển thị danh sách các kiểu sau:

Bước 2 đánh số trang trong word nhanh nhất

Bước 3 - Chọn bất kỳ một trong các kiểu đánh số trang mà bạn muốn. Mình đã chọn kiểu Accent Bar 1 bằng cách nhấp vào nó. Bạn sẽ được chuyển đến chế độ Page Footer modification mode. Nhấp vào nút Close Header and Footer để thoát khỏi chế độ Page Footer modification mode.

Bước 3 đánh số trang word

Bạn có thể định dạng số trang của mình bằng tùy chọn Format Page Numbers có sẵn trong các tùy chọn Page Number.

Đánh số trang trong word 2016 và 2007

Cách đánh số trang trong phiên bản Word 2016 và Word 2007 hoàn toàn giống với những bước trên.

Xóa số trang

Nhấp vào tab Insert và nhấp vào nút Page Number. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn đánh số trang ở trên cùng, dưới cùng, vị trí hiện tại, v.v ... Ở phía dưới, bạn sẽ có tùy chọn Remove Page Numbers. Chỉ cần nhấp vào tùy chọn này và nó sẽ xóa tất cả các số trang được đặt trong tài liệu của bạn.

Xóa đánh số trang

Cách đánh số trang trong Word 2010, 2016, 2007 trong 10 giây

Trong bài này, mình sẽ chia sẻ cách đánh số trang trong Word 2010, 2016 và 2007. Microsoft Word có khi tự động đánh số trang trên tài liệu của bạn. Thông thường, số trang được in ở đầu trang hoặc chân trang nhưng bạn có thể tùy chỉnh số trang ở lề trái hoặc phải ở đầu hoặc cuối trang.

Đánh số trang trong Word 2010

Bước 1 - Nhấp vào tab Insert và nhấp vào nút Page Number. Sau đó một bảng chọn sẽ hiện lên: Top of page: phía trên trang, Bottom of page: ở dưới chân trang, Current Position: vị trí hiện tại,...

Bước 1 đánh số trang trong word

Bước 2 - Khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua các tùy chọn có sẵn đó, nó sẽ hiển thị các kiểu đánh số trang sẽ được hiển thị. Ví dụ: khi mình để con trỏ chuột ở tùy chọn Bottom of page, nó sẽ hiển thị danh sách các kiểu sau:

Bước 2 đánh số trang trong word nhanh nhất

Bước 3 - Chọn bất kỳ một trong các kiểu đánh số trang mà bạn muốn. Mình đã chọn kiểu Accent Bar 1 bằng cách nhấp vào nó. Bạn sẽ được chuyển đến chế độ Page Footer modification mode. Nhấp vào nút Close Header and Footer để thoát khỏi chế độ Page Footer modification mode.

Bước 3 đánh số trang word

Bạn có thể định dạng số trang của mình bằng tùy chọn Format Page Numbers có sẵn trong các tùy chọn Page Number.

Đánh số trang trong word 2016 và 2007

Cách đánh số trang trong phiên bản Word 2016 và Word 2007 hoàn toàn giống với những bước trên.

Xóa số trang

Nhấp vào tab Insert và nhấp vào nút Page Number. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn đánh số trang ở trên cùng, dưới cùng, vị trí hiện tại, v.v ... Ở phía dưới, bạn sẽ có tùy chọn Remove Page Numbers. Chỉ cần nhấp vào tùy chọn này và nó sẽ xóa tất cả các số trang được đặt trong tài liệu của bạn.

Xóa đánh số trang