Halaman

    Social Items

URL là gì

URL(Uniform Resource Locator) là một định nghĩa duy nhất được sử dụng để định vị tài nguyên trên internet. Nó cũng được gọi là một địa chỉ web. Các URL bao gồm nhiều phần - bao gồm một giao thức và tên miền - cho biết trình duyệt web về cách thức và nơi để lấy tài nguyên.

Người dùng sử dụng URL bằng cách nhập chúng trực tiếp vào thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc bằng cách nhấp vào một siêu liên kết được tìm thấy trên trang web, danh sách dấu trang, trong email hoặc từ một ứng dụng khác.

URL là loại Định danh tài nguyên đồng nhất - Uniform Resource Identifier(URI) phổ biến nhất. URI là các chuỗi ký tự được sử dụng để xác định tài nguyên qua mạng. URL có vai trò rất quan trọng để điều hướng internet.

Cấu trúc URL

URL chứa tên của giao thức cần thiết để truy cập tài nguyên, cũng như tên tài nguyên. Phần đầu tiên của URL xác định giao thức nào sẽ được sử dụng làm phương tiện truy cập chính. Phần thứ hai xác định địa chỉ IP hoặc tên miền - và có thể cả tên miền phụ - nơi tài nguyên được đặt.

Các giao thức URL bao gồm HTTP(Hypertext Transfer Protocol)HTTPS(HTTP Secure) cho tài nguyên web, gửi thư đến địa chỉ email, quản lí các tập tin trên máy chủ FTP(File Transfer Protocol), và telnet cho phiên để truy cập máy tính từ xa. Hầu hết các giao thức URL được theo sau bởi dấu hai chấm và hai dấu gạch chéo về phía trước(://); URL gửi emal(mailto) chỉ được theo sau bởi một dấu hai chấm(:).

Sau tên miền(ví dụ:soluoc.com) URL có thể chỉ định:

  • Đường dẫn đến một trang hoặc tập cụ thể.
  • Một cổng mạng để thực hiện kết nối.
  • Một điểm tham chiếu cụ thể trong một tập tin.
  • Một truy vấn hoặc tham số tìm kiếm - thường được tìm thấy trong các URL cho kết quả tìm kiếm(domain.com/url?search=Từ+khóa).

Ví dụ URL

Ví dụ URL https://www.soluoc.com/search/label/: https là giao thức, soluoc.com là domain, /search/label/ là đường dẫn

HTTP và HTTPS

Cả HTTP và HTTPS đều được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ máy chủ web, từ đó trình duyệt mới xem được nội dung trang web. Sự khác biệt giữa chúng là HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL(Secure Sockets Layer) để mã hóa kết nối giữa người dùng cuối và máy chủ.

HTTPS rất quan trọng để bảo vệ thông tin nhạy cảm - như mật khẩu, số thẻ tín dụng và dữ liệu nhận dạng - khỏi sự truy cập trái phép.

HTTPS sử dụng cổng TCP/IP 443 theo mặc định, trong khi HTTP sử dụng cổng 80.

URL là gì? Cấu trúc và ví dụ

URL là gì

URL(Uniform Resource Locator) là một định nghĩa duy nhất được sử dụng để định vị tài nguyên trên internet. Nó cũng được gọi là một địa chỉ web. Các URL bao gồm nhiều phần - bao gồm một giao thức và tên miền - cho biết trình duyệt web về cách thức và nơi để lấy tài nguyên.

Người dùng sử dụng URL bằng cách nhập chúng trực tiếp vào thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc bằng cách nhấp vào một siêu liên kết được tìm thấy trên trang web, danh sách dấu trang, trong email hoặc từ một ứng dụng khác.

URL là loại Định danh tài nguyên đồng nhất - Uniform Resource Identifier(URI) phổ biến nhất. URI là các chuỗi ký tự được sử dụng để xác định tài nguyên qua mạng. URL có vai trò rất quan trọng để điều hướng internet.

Cấu trúc URL

URL chứa tên của giao thức cần thiết để truy cập tài nguyên, cũng như tên tài nguyên. Phần đầu tiên của URL xác định giao thức nào sẽ được sử dụng làm phương tiện truy cập chính. Phần thứ hai xác định địa chỉ IP hoặc tên miền - và có thể cả tên miền phụ - nơi tài nguyên được đặt.

Các giao thức URL bao gồm HTTP(Hypertext Transfer Protocol)HTTPS(HTTP Secure) cho tài nguyên web, gửi thư đến địa chỉ email, quản lí các tập tin trên máy chủ FTP(File Transfer Protocol), và telnet cho phiên để truy cập máy tính từ xa. Hầu hết các giao thức URL được theo sau bởi dấu hai chấm và hai dấu gạch chéo về phía trước(://); URL gửi emal(mailto) chỉ được theo sau bởi một dấu hai chấm(:).

Sau tên miền(ví dụ:soluoc.com) URL có thể chỉ định:

  • Đường dẫn đến một trang hoặc tập cụ thể.
  • Một cổng mạng để thực hiện kết nối.
  • Một điểm tham chiếu cụ thể trong một tập tin.
  • Một truy vấn hoặc tham số tìm kiếm - thường được tìm thấy trong các URL cho kết quả tìm kiếm(domain.com/url?search=Từ+khóa).

Ví dụ URL

Ví dụ URL https://www.soluoc.com/search/label/: https là giao thức, soluoc.com là domain, /search/label/ là đường dẫn

HTTP và HTTPS

Cả HTTP và HTTPS đều được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ máy chủ web, từ đó trình duyệt mới xem được nội dung trang web. Sự khác biệt giữa chúng là HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL(Secure Sockets Layer) để mã hóa kết nối giữa người dùng cuối và máy chủ.

HTTPS rất quan trọng để bảo vệ thông tin nhạy cảm - như mật khẩu, số thẻ tín dụng và dữ liệu nhận dạng - khỏi sự truy cập trái phép.

HTTPS sử dụng cổng TCP/IP 443 theo mặc định, trong khi HTTP sử dụng cổng 80.