Halaman

    Social Items

Telnet là gì? Tác dụng của Telnet

Telnet là lệnh người dùng cùng giao thức TCP/IP để truy cập các máy tính từ xa. Thông qua Telnet, quản trị viên hoặc người dùng có thể truy cập máy tính của người khác từ xa. Trên Web, các giao thức HTTP và FTP cho phép bạn yêu cầu các tệp cụ thể từ các máy tính từ xa, nhưng không thực sự được đăng nhập với tư cách là người dùng của máy tính đó. Với Telnet, bạn đăng nhập như một người dùng thông thường với đặc quyền đã được cấp cho ứng dụng và dữ liệu cụ thể trên máy tính đó.

Ví dụ một lệnh Telnet:

telnet the.l Libraryat.soluoc.com

Kết quả của mã lệnh yêu cầu này là một lời mời đăng nhập với userid và lời nhắc nhập mật khẩu. Nếu được chấp nhận, bạn sẽ đăng nhập như bất kỳ người dùng nào đã sử dụng máy tính này mỗi ngày.

Telnet rất có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển chương trình và bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng các ứng dụng hoặc dữ liệu cụ thể được đặt tại một máy tính chủ cụ thể .