Halaman

    Social Items

Số nguyên - integer là gì?

Integer(số nguyên) là một số tự nhiên(không phải là số phân số) có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Ví dụ về số nguyên là: -5, 1, 5, 8, 97 và 3.043.

Ví dụ về các số không phải là số nguyên là: -1,43, 1 3/4, 3.14, và 5.643.1.

Tập hợp các số nguyên, ký hiệu là Z , được định nghĩa chính thức như sau:

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

Trong các phương trình toán học, các số nguyên không xác định được biểu thị bằng chữ thường, chữ in nghiêng từ "giữa cuối" của bảng chữ cái. Phổ biến nhất là p , q , r và s .
Tập Z là tập hợp có thể đếm được. Tính không thể nói đến thực tế là, mặc dù có thể có vô số phần tử trong một tập hợp, các phần tử đó có thể được biểu thị bằng một danh sách ngụ ý danh tính của mọi phần tử trong tập hợp. Ví dụ: trực quan từ danh sách {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} rằng 356,804,251 và -67,32 là các số nguyên, nhưng 356,804,251,5, -67,32,89, - 4/3 và 0,232323 ... thì không.