Halaman

  Social Items

Scrum master là gì

Scrum master là người hỗ trợ cho một nhóm làm việc, nghiên cứu và phát triển dự án, bán hàng,v.v... Scrum là một phương pháp cho phép một nhóm tự tổ chức và thực hiện các thay đổi nhanh chóng, theo các nguyên tắc nhanh. Chuyên gia scrum thường quản lý quá trình trao đổi thông tin.

Phương pháp này thường được sử dụng trong phát triển phần mềm linh hoạt và các loại quản lý dự án khác. Trong môn bóng bầu dục, các đội đối lập lao vào nhau để bắt đầu lại hiệp. Trong quá trình phát triển sản phẩm, các thành viên trong nhóm lao vào nhau mỗi sáng cho một cuộc họp độc lập nơi họ xem xét tiến độ và về cơ bản khởi động lại dự án. Trong các cuộc họp hàng ngày, đôi khi được gọi là "scrums", scrum master hỏi các thành viên trong nhóm ba câu hỏi sau:

 • Hôm qua bạn đã làm gì?
 • Bạn sẽ làm gì hôm nay?
 • Có bất kỳ trở ngại trong phương pháp của bạn?

Mặc dù cụm từ "scrum master" nghe có vẻ chức cao vọng trọng, nhưng scrum master không phải là người lãnh đạo dự án và không chịu trách nhiệm về kết quả.

Điều đó không có nghĩa là công việc này dễ dàng. Scrum master chịu trách nhiệm:

 • Giúp nhóm đạt được sự đồng thuận cho những gì có thể đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. (Xem chạy nước rút ) 
 • Giúp nhóm đạt được sự đồng thuận trong suốt quá trình hàng ngày. 
 • Giúp nhóm duy trì sự tập trung và tuân theo các quy tắc đã được thống nhất cho các scrum hàng ngày. (Xem lợn và gà ) 
 • Loại bỏ các chướng ngại vật đang cản trở tiến trình của đội. 
 • Bảo vệ đội khỏi những phiền nhiễu bên ngoài.

Scrum master là gì?

Scrum master là gì

Scrum master là người hỗ trợ cho một nhóm làm việc, nghiên cứu và phát triển dự án, bán hàng,v.v... Scrum là một phương pháp cho phép một nhóm tự tổ chức và thực hiện các thay đổi nhanh chóng, theo các nguyên tắc nhanh. Chuyên gia scrum thường quản lý quá trình trao đổi thông tin.

Phương pháp này thường được sử dụng trong phát triển phần mềm linh hoạt và các loại quản lý dự án khác. Trong môn bóng bầu dục, các đội đối lập lao vào nhau để bắt đầu lại hiệp. Trong quá trình phát triển sản phẩm, các thành viên trong nhóm lao vào nhau mỗi sáng cho một cuộc họp độc lập nơi họ xem xét tiến độ và về cơ bản khởi động lại dự án. Trong các cuộc họp hàng ngày, đôi khi được gọi là "scrums", scrum master hỏi các thành viên trong nhóm ba câu hỏi sau:

 • Hôm qua bạn đã làm gì?
 • Bạn sẽ làm gì hôm nay?
 • Có bất kỳ trở ngại trong phương pháp của bạn?

Mặc dù cụm từ "scrum master" nghe có vẻ chức cao vọng trọng, nhưng scrum master không phải là người lãnh đạo dự án và không chịu trách nhiệm về kết quả.

Điều đó không có nghĩa là công việc này dễ dàng. Scrum master chịu trách nhiệm:

 • Giúp nhóm đạt được sự đồng thuận cho những gì có thể đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. (Xem chạy nước rút ) 
 • Giúp nhóm đạt được sự đồng thuận trong suốt quá trình hàng ngày. 
 • Giúp nhóm duy trì sự tập trung và tuân theo các quy tắc đã được thống nhất cho các scrum hàng ngày. (Xem lợn và gà ) 
 • Loại bỏ các chướng ngại vật đang cản trở tiến trình của đội. 
 • Bảo vệ đội khỏi những phiền nhiễu bên ngoài.