Halaman

    Social Items

RFC là gì?

RFC(Request for Comments) là một tài liệu chính thức từ Lực lượng đặc nhiệm Kỹ thuật Internet(IETF) là các phiên bản ghi nhớ những phương pháp, kỹ thuật, sáng chế và ứng dụng mới mục đích cho internet trở nên phát triển và hiện đại hơn. Một số RFC là thông tin trong tự nhiên. Trong số những dự định trở thành tiêu chuẩn Internet, phiên bản cuối cùng của RFC trở thành tiêu chuẩn và không được phép nhận xét hay thay đổi gì thêm. Tuy nhiên, sự thay đổi có thể xảy ra thông qua các RFC tiếp theo thay thế hoặc xây dựng trên tất cả hoặc một phần của các RFC trước đó.