Halaman

    Social Items

Virtual hosting

Trên Internet, lưu trữ ảo là việc cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ Web để công ty (hoặc cá nhân) không phải mua và duy trì máy chủ Web của riêng mình và kết nối với Internet. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ảo đôi khi được gọi là "nhà cung cấp không gian" trên web hoặc Internet. Một số công ty cung cấp dịch vụ này chỉ đơn giản gọi nó là "dịch vụ lưu trữ(hosting)". Thông thường, lưu trữ ảo cung cấp cho khách hàng muốn có một trang Web với: hỗ trợ đăng ký tên miền , nhiều tên miền ánh xạ tới tên miền đã đăng ký, phân bổ lưu trữ tệp và thiết lập thư mục cho các tệp của trang Web ( HTMLvà các tệp hình ảnh đồ họa), địa chỉ email và tùy chọn dịch vụ tạo trang web. Người dùng lưu trữ ảo (chủ sở hữu trang web) chỉ cần có chương trình Giao thức truyền tệp (FTP) để trao đổi tệp với máy chủ ảo.

Một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ảo giúp khách hàng có thể kiểm soát nhiều hơn hệ thống tệp trang web, tên email, mật khẩu và các tài nguyên khác của họ và nói rằng họ đang cung cấp cho mỗi khách hàng một máy chủ ảo - nghĩa là một máy chủ xuất hiện hoàn toàn là máy chủ của riêng họ. Khi một khách hàng thực sự muốn có máy chủ của riêng mình, một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho phép khách hàng thuê một máy chủ chuyên dụng tại địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Nếu một khách hàng được phép đặt thiết bị đã mua của họ tại địa điểm của nhà cung cấp, thì đây được gọi là colocation.

Lưu trữ ảo - Virtual hosting là gì?

Virtual hosting

Trên Internet, lưu trữ ảo là việc cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ Web để công ty (hoặc cá nhân) không phải mua và duy trì máy chủ Web của riêng mình và kết nối với Internet. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ảo đôi khi được gọi là "nhà cung cấp không gian" trên web hoặc Internet. Một số công ty cung cấp dịch vụ này chỉ đơn giản gọi nó là "dịch vụ lưu trữ(hosting)". Thông thường, lưu trữ ảo cung cấp cho khách hàng muốn có một trang Web với: hỗ trợ đăng ký tên miền , nhiều tên miền ánh xạ tới tên miền đã đăng ký, phân bổ lưu trữ tệp và thiết lập thư mục cho các tệp của trang Web ( HTMLvà các tệp hình ảnh đồ họa), địa chỉ email và tùy chọn dịch vụ tạo trang web. Người dùng lưu trữ ảo (chủ sở hữu trang web) chỉ cần có chương trình Giao thức truyền tệp (FTP) để trao đổi tệp với máy chủ ảo.

Một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ảo giúp khách hàng có thể kiểm soát nhiều hơn hệ thống tệp trang web, tên email, mật khẩu và các tài nguyên khác của họ và nói rằng họ đang cung cấp cho mỗi khách hàng một máy chủ ảo - nghĩa là một máy chủ xuất hiện hoàn toàn là máy chủ của riêng họ. Khi một khách hàng thực sự muốn có máy chủ của riêng mình, một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho phép khách hàng thuê một máy chủ chuyên dụng tại địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Nếu một khách hàng được phép đặt thiết bị đã mua của họ tại địa điểm của nhà cung cấp, thì đây được gọi là colocation.