Halaman

    Social Items

IETF là gì?

IETF là viết tắt của tổ chức Internet Engineering Task Force là cơ quan xác định các giao thức vận hành Internet tiêu chuẩn như TCP/IP. IETF được giám sát bởi Ủy ban Kiến trúc Internet của Hiệp hội Internet(IAB). Các thành viên IETF được rút ra từ tư cách thành viên tổ chức và cá nhân của Hiệp hội Internet. Các tiêu chuẩn được thể hiện dưới dạng Request for Comments(RFC).