Halaman

    Social Items

Baud rate là gì?

Baud là thước đo phổ biến cho tốc độ truyền dữ liệu cho đến khi được thay thế bằng một thuật ngữ chính xác hơn, bps(bit trên giây). Một baud là một thay đổi trạng thái điện tử mỗi giây. Vì một thay đổi trạng thái có thể liên quan đến nhiều hơn một bit dữ liệu, đơn vị đo bps đã thay thế nó như một biểu hiện tốt hơn về tốc độ truyền dữ liệu.

Khái niệm này được đặt theo tên của một kỹ sư người Pháp, Jean-Maurice-Emile Baudot. Nó lần đầu tiên được sử dụng để đo tốc độ truyền điện báo.