Halaman

    Social Items

ARP là gì?

ARP(Address Resolution Protocol) là một giao thức để ánh xạ địa chỉ Internet (IP) sang địa chỉ vật lý được nhận dạng trong mạng cục bộ. Ví dụ: IPv4 - cấp độ IP phổ biến nhất được sử dụng hiện nay, có một địa chỉ dài 32 bit. Tuy nhiên, trong mạng cục bộ Ethernet, địa chỉ cho các thiết bị đính kèm dài 48 bit. (Địa chỉ vật lý còn được gọi là Media Access Control hoặc địa chỉ MAC.) Bộ đệm ARP được sử dụng để duy trì mối tương quan và chuyển đổi giữa từng địa chỉ MAC và địa chỉ IP tương ứng. ARP cung cấp các quy tắc giao thức để thực hiện mối tương quan này và cung cấp chuyển đổi địa chỉ theo cả hai hướng ngược lại.